TEST: Hvor stor er biodiversiteten i din have?

TEST: Hvor stor er biodiversiteten i din have?

I anledning af den Internationale Biodiversitetsdag den 22. maj sætter vi fokus på dyre- og plantearternes mangfoldighed. Og du kan være med.

Biodiv-hva’-for-noget?

Biodiversitet er helt grundlæggende en betegnelse for forskelligheden i den levende natur. Det handler både om mangfoldighed iblandt gener, arter og økosystemer.

En natur med høj biodiversitet kan vi være glade for af flere grunde: Den er smuk og forunderlig i sig selv, og derudover leverer naturen os en række tjenester, populært kaldet økosystemtjenester, som, kort fortalt, kan beskrives som vores livsgrundlag.

Læs også: På søndag er det De Vilde Blomsters Dag

I Danmark findes skønnet omtrent 35.000 og 40.000 arter, hvoraf de fleste betragtes som hjemmehørende. Af de undersøgte ca. 9500 arter er 27% er rødlistede, det vil sige i fare for at udgå af den danske natur. Det kan DU være med til at ændre på.

Lige nu oplever kloden en massedød af arter i et tempo, der er 100-1000 gange hurtigere end, hvad der er forventeligt for en periode, som den vi er inde i.

Hvad kan du gøre?

Du kan være med til at sikre den danske biodiversitet og gøre dig selv og samfundet en tjeneste ved ikke at bruge gift i din have.

Samtidig med at du bidrager til renere drikkevand for kommende generationer, er du med til at skabe et mere mangfoldigt liv og sundere miljø i din have – til glæde for dig selv og havens gæster og beboere.

Når du holder haven giftfri, er du også med til at skabe et vigtigt helle i det intensivt dyrkede danske landskab for mange af de plante- og dyrearter, der er på hastigt tilbagetog.

Mest nærliggende for os haveejere handler biodiversitet om natur-nær sund balance i et havelandskab, hvor vi er med til at bestemme.

Varierede vilkår

Helt grundlæggende beror mangfoldigheden af arter i din have på de forskellige typer af levesteder og variationen af vilkårene, der er tilstede. Det handler altså om føde, mikroklima, fugtighed, surhedsgrad, forstyrrelsesgrad mm. Her er det op til os haveejere at efterligne naturens opfindsomhed med hjælp fra vores fantasi.

Læs også: Drivhus luksus

Test din have

Århus universitet har udviklet et scorekort med et pointsystem, så du kan tjekke din have for, hvor gode vilkår for en mangfoldig natur den byder på.

Din have kan score op til 60 point i disse kategorier.

  1. Ingen gift og gødning (maks. 7 points)
  2. Krat og hegn (maks. 8 points)
  3. Store træer og dødt ved (maks. 14 points)
  4. Urter og græs (maks. 13 points)
  5. Eng og vandhul (maks. 8 points)
  6. Mineraljord, diger og volde (maks. 5 points)
  7. Husly til flagermus (maks. 5 points)

Store haver vil have en fordel, men alle typer af haver kan vurderes, og det er muligt at bruge testen som inspiration til at fremme biodiversiteten. Det vurderes at ikke mange haver vil få 20 points eller derover. De fleste villahaver vil opnå under 10 points. Der skulle dog samtidig for de fleste ikke være lang vej til at komme op mellem 15 og 20 points.

Fakta

I en dansk sommerhave er der blevet fundet næste 800 forskellige arter, heraf:

156 planter, 11 mosser, 3 pattedyr, 42 fugle, 450 insekter, 3 fisk, 8 krebsdyr, 9 bløddyr og 25 spindlere.

Find et stykke papir og en pen frem og noter points for hvert punkt i din egen have.

biodiversitet

God fornøjelse.

Om Giftfri Have

Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag initiativet Giftfri Have. Formålet er at motivere haveejerne til at droppe giften i haven og dermed spare grundvand, natur og mennesker for påvirkning fra omkring 30 tons sprøjtegift om året.

6000 haver over hele landet er indtil videre tilmeldt.

Læs mere på giftfri-have.dk, se Giftfri Have Danmarkskort og find os på Facebook.

Tekst  Johannes Schjelde, Danmarks Naturfredningsforening

Foto  Danmarks Naturfredningsforening