Det kan et kommunalvalg betyde for boligejere

Der er kommunalvalg 21. november 2017, men kommer det til at ændre noget for boligejerne?

Læs mere og se, hvilke områder kommunalbestyrelsen har indflydelse på.

 

Måske kommer der en ny borgmester i din kommune, eller en håndfuld eller flere af de tidligere byrådsmedlemmer bliver udskiftet med nye, når der er kommunalvalg tirsdag 21. november 2017 landet over.

Men kommer det egentlig til at betyde nogle ændringer for dig som boligejer? Boligskatterne bliver vedtaget af Folketinget, mens bygningsreglementet er lavet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der er dog en række områder, som vedrører boligejerne, og som kommunalbestyrelsen faktisk har indflydelse på.

– At ændre på lokalplaner eller forvaltningspraksis er ofte en lang proces, så der vil ikke komme de helt store omvæltninger fra den ene dag til den anden. Men kommunalvalget kan godt have en betydning for, om der fx kommer flere grønne områder eller nyt erhvervsbyggeri i dit kvarter, alt efter hvad de valgte politikere prioriterer, siger Tine Nielsen, fagekspert i Bolius.

Læs også: Derfor elsker vi at hade boligskatten

 

Hvad er en kommuneplan?

En kommuneplan fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og det åbne land.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og danner bl.a. rammen for ansøgninger om byggetilladelser.

Kommuneplanen indgår i et hierarki af planer. Den har højere rang end lokalplaner, men lavere rang end regionsplaner og landsplaner.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Selv efter et valg, hvor flere nye politikere er blevet valgt, vil der i de fleste kommuner stadig være en fordeling, hvor også erfarne medlemmer får plads fx i Teknik- og Miljøudvalget. Desuden lægger mange beslutninger sig ofte op ad en forvaltningspraksis, der er udviklet i kommunen gennem mange år, samt op ad de kommuneplaner, der overordnet gælder 12 år ad gangen, og som løbende revideres af kommunalbestyrelsen.

Læs også: Find den rigtige ejendomsmægler

Så længe kommunerne overholder love, bekendtgørelser og regler højere i hierarkiet, kan de lave deres egne retningslinjer på forskellige områder:

Skat

Kommunen har mulighed for at sætte ejendomsskatten, også kaldet grundskylden, ned, men ikke op. Det sker sjældent, men skete dog i fire kommuner sidste år.

Til gengæld kan kommunalbestyrelsen ikke sætte ejendomsskatten op – der findes en teknisk undtagelse, men i realiteten er der loft over ejendomsskatten, så kommunen ikke kan bruge den til at få flere penge i kassen.

Affald og affaldssortering

Kommunerne skal følge affaldsbekendtgørelsen, der bl.a. fastslår, at de skal lave en ordning for afhentning af affald.

Men herudover kan byrådet selv beslutte de nærmere retningslinjer for affald og affaldssortering. De skal vedtages via Teknik- og Miljøudvalget og endeligt besluttes af kommunalbestyrelsen.

Det kan være, at den nye kommunalbestyrelse vil lave nye regler for, hvor ofte du får tømt din skraldespand. Det kan også være, at den indfører gebyr på at have en beholder til haveaffald, der bliver tømt – eller måske helt sløjfer den mulighed. Omvendt kan det være, at du fremover kan få hentet storskrald ved din fortovskant i stedet for at aflevere det på genbrugspladsen – eller at åbningstiderne på genbrugspladsen vil blive indskrænket eller udvidet.

Det er fx også kommunerne, der laver regler for, om du må brænde dit haveaffald. Tjek derfor kommunens hjemmeside – og hold øje med, om reglerne bliver ændret.

LÆS OGSÅ: Affald

Byggetilladelse og dispensation

Kommunerne skal opkræve gebyr, når du søger om byggetilladelse til enfamiliehuse eller udbygninger, men det er forskelligt, hvordan kommunerne beregner disse gebyrer – og her er altså mulighed for, at kommunalbestyrelsen ændrer retningslinjerne.

Derudover er det kommunalbestyrelsen, der giver dispensation, hvis du fx vil bygge dit nye skur tættere på skel end tilladt i bygningsreglementet, eller hvis du vil overskride byggeprocenten på grunden.

Her er det op til den enkelte kommunalbestyrelse at vurdere de enkelte tilfælde, og hvordan en lokalplan skal fortolkes.

Lokalplaner

Det er en større proces at ændre en eksisterende lokalplan, og det sker derfor ikke over natten, bare fordi der kommer en ny kommunalbestyrelse. Men en ny sammensætning af politikere kan godt få indflydelse på, hvordan kommunalbestyrelsen tolker de eksisterende lokalplaner, eller hvordan de laver nye.

Når det gælder et almindeligt parcelhusområde, der allerede har en lokalplan, vil kommunalbestyrelsen næppe tage initiativ til ændringer, men det kan være, at grundejerforeningen selv har indsendt forslag til at ændre lokalplanen for deres område, og at velvilligheden over for forslagene er større eller mindre alt efter det politiske flertal.

Lokalplanen kan også have betydning for ikke kun din egen grund, men dit nærområde. Bor du i et bevaringsværdigt område, som fx det gamle Dragør eller det gamle Helsingør, kan det godt få en betydning, om en ny kommunalbestyrelse er åben over for nyt byggeri af fx en daginstitution i området, eller om de i højere grad ønsker at bevare kvarteret, som det er.

Det gælder også de lokalplaner, der støder op til dit kvarter. Ligger der fx et grønt område i dag, kan den ene slags kommunalbestyrelse ønske at bevare det, mens en anden slags kan ønske at bygge nye boliger eller erhvervsejendomme.

LÆS OGSÅ: Lokalplaner

Veje

Skal din vej være offentlig eller privat? Hvis den i dag er offentlig, risikerer du måske, at den bliver lavet til en privat fællesvej efter kommunalvalget?

Det er faktisk en mulighed, kommunerne har, men det kommer ikke til at ændre sig fra den ene dag til den anden. Det kræver bl.a.et varsel på fire år og en tilstandsrapport, der dokumenterer, at vejen er i god og forsvarlig stand.

Forskellen mellem en offentlig og en privat fællesvej er bl.a., at grundejerne har større ansvar for vedligehold og snerydning på en privat fællesvej. Som grundejer har du altid pligt til at rydde sne på fortov og indgangsparti foran din egen bolig. Hvis der er tale om en offentlig vej, vil kommunen stå for snerydning på selve vejen, mens du selv skal rydde ud til midten af vejen, hvis du bor på en privat fællesvej.

Læs også: Derfor må du ALDRIG købe sommerhus om sommeren

Hæk, have og ukrudt

Kommunalbestyrelsen har faktisk også indflydelse på, hvordan du fjerner dit ukrudt – ikke kun på fortovet, men også inde i din egen have.

Nogle kommuner har forbudt brugen af Roundup og en række andre sprøjtemidler på offentlig grund, og så må du i gang med fingerkraft eller gasbrænder ude på fortovet foran din grund, mens andre kommuner også har forbudt ukrudtsmidler i private haver, hvis de fx ligger tæt på en vandboring.

LÆS OGSÅ: Skal du eller kommunen fjerne ukrudt fra fortovet?

Det kan også være, at din ny kommunalbestyrelse blander sig i, om du skal have en ligusterhæk eller plankeværk. Der er eksempler på, at lokalpolitikerne vedtager en lokalplan, der angiver, at grundejerne fx skal have en grøn hæk og ikke hegn ud mod vejen.

Opvarmning

Kommunalbestyrelsen har også indflydelse på opvarmningsformen. Det er de lokalvalgte politikere, der fx vedtager, om der skal indlægges fjernvarme i dit område eller ej.

Nogle kommunalpolitikere forsøger at blande sig i, hvordan du opvarmer din bolig, på andre måder. Nogle byråd har forbudt natfyring i brændeovne, og Københavns overborgmester Frank Jensen (S) har i valgkampen foreslået at forbyde nye brændeovne og tilbyde en skrotpræmie, hvis du skiller dig af med din gamle brændeovn, i håb om at få udfaset brændeovne i hovedstaden.

Kollektiv trafik, gadelys, skoler og klimasikring

Kommunen beslutter en lang række forhold, som måske ikke har direkte indflydelse på din bolig – men som alligevel kan have enten en positiv eller negativ betydning for dit kvarter.

Måske bliver der færre buslinjer eller afgange, så det bliver sværere at komme til og fra dit hjem? Måske skal en skole lukkes, så der bliver længere transport for børnene, hvilket både kan få indflydelse på din hverdag samt på husprisen, når du engang skal sælge din bolig.

På den anden side kan det være, at kommunalbestyrelsen har planer om at støtte det lokal idrætsliv, udvikle nye grønne områder i dit nabolag eller sikre mere gadebelysning langs veje og stier, så der er større tryghed og måske endda lavere risiko for indbrud.

Det kan også være relevant for dig, hvis klimasikring er en mærkesag i kommunen. Bor du i et udsat område, når der falder store mængder regn, kan du selv lave tiltag for at sikre din egen grund. Men har kommunen sørget for, at store mængder af regn fx kan løbe væk i det nærliggende moseområde, når kloakkerne ikke kan følge med, så mindsker det også risikoen for oversvømmelse på din grund.

LÆS OGSÅ: Bortledning af regnvand og forebyggelse af oversvømmelse

Tjek kandidaterne

Kommunalvalget kan altså godt have en betydning for boligejerne. Inden valget den 21. november 2017 kan du tjekke aktuelle mærkesager i din kommune, som ikke er endeligt vedtaget endnu. Er der skolelukninger på dagsordenen? Uafklarede planer for en grund, du har udsigt til? En debat om affaldssortering, der endnu ikke er blevet afsluttet af den nuværende kommunalbestyrelse?

Selvom det i sidste ende er kommunalbestyrelsen, der skal godkende indstillinger fra Teknik- og Miljøudvalget, kan du være ekstra opmærksom på medlemmerne af dette udvalg, for de beskæftiger sig med rigtig mange af de forhold, der har betydning for boligejerne, påpeger Tine Nielsen, fagekspert i Bolius.

– Tjek hvilke politikere, der har plads i udvalget i dag, og hvad de står for. Du kan læse referater fra udvalgsmøderne på kommunens hjemmeside og på den måde få indblik i de forskellige politikeres synspunkter.

Du kan også tjekke på kandidaternes hjemmeside, om de går ind for mere affaldssortering, om klimasikring er deres mærkesag, eller om de ønsker mere boligbyggeri i dit område – eller tag til et valgmøde og spørg dem.

Læs også: Find den rigtige ejendomsmægler

Tekst  Julie Trolle Boding, Bolius – Boligejernes Videncenter

Foto  Heidi Lundsgaard