Må man hæve terrænet på sin grund?

Spørgsmål om at hæve terrænet

Hvordan er reglerne hvis jeg ønsker at hæve min gårdsplads som støder op til min nabos skel. Der er er hegn imellem i forvejen.
Det vil dreje sig om op til 30 cm i forhold til højden på nuværende terræn.
Med venlig hilsen
Henning Aabye Lindener

Læs også: Ny teknik: Lav kloakseparering uden at grave

Svar

Det følger af loven, at man ikke indenfor skelbræmmen – dvs. 2,5 meter fra skel, må etablere hævede opholdsarealer. Baggrunden for bestemmelsen er ønsket om at undgår nabogener, i tilfældet specielt indbliksgener, fordi den ene pludselig kan se ind over hækken. Etablering af opholdsareal hævet op til 30 cm. over naturligt terræn, vil almindeligvis ikke af bygningsmyndigheden blive anset som et hævet opholdsareal.

Opmærksomheden skal dog samtidig henledes på, at afvanding af opholdsareal etableret op imod skel, ikke må ske ind til naboen. Ved anlæg skal man derfor sikre afløbsmuligheder / mulighed for nedsivning på egen grund.

Som ved alle andre forhold i og omkring skellinien, kan det dog anbefales, at man orienterer naboen om det kommende arbejde. Dette kan forebygge misforståelser og dermed også potentielle nabokonflikter.

Endelig bør man også sikre sig, at det ønskede anlæg ikke strider imod servitutter eller bestemmelser i en lokalplan, der ofte kan indeholde bestemmelser om netop hævede opholdsarealer eller terrænregulering i skelbræmmen.

Per Christian Nielsen, Landinspektør LIFA A/S

Lifa Logo

Læs også: Kender du dine servitutter på ejendommen?

Har du et spørgsmål til Villaeksperterne, kan du skrive det til [email protected]